തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

 
Thiruvona Oottu on Thiruvonam day and Dwadasi Oottu on Suklapaksha Dwadasi day in every month are held. Naamajapam, Special Poojas, Prasada Oottu, Niramala, Chuttuvilakku etc. will also be there on these days. .     Yajurveda Samhitha Yajnam (othukottu), which is being conducted once in three years at Perumbillisserry Mithrananthapuram Sree Vamanamoorthy Temple will commence on 15th of August 2018 (Wednesday). The two months long othukottu will come to its culmination on 30st of October 2018
templ

About Temple

Mithranandapuram Sree Vamanamoorthy Temple is one of such temples in Kerala.LORD MAHAVISHNU in HIS fifth Avathara Roopa as VAMANA is the principal deity here. The temple is situated in PERUVANAM GRAMAM, about 10 Kms from Thrissur Town by the side of Thrissur-Thriprayar route.
Read More