തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

 

Fatal error: Call to undefined function newannouncement() in /home/leosinfo/public_html/temple/wp-content/themes/Bistro/index.php on line 53