തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

ഓത്തുകൊട്ട്ന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *