തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

നക്ഷത്രവൃക്ഷപൂജ

ജാതകസംബന്ധമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങള്‍ക്കും   പരിഹാരമായി

നക്ഷത്രവൃക്ഷപൂജ

വളരെ വിശേഷം ഓരോ നാളിലും അതാതു വൃക്ഷത്തിനും ദേവതക്കും പൂജകള്‍  നടത്താവുന്നതാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *