തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Naveekaranakalasam

IMG_8598net1 (1) net1 net2 (1) net3 (1) net4 (1) net5 (1) net6 (1) net7 net8net2 (2)net3Net00net1 net6net2net3news 1news 2news 3news 4news 5newsNetNet1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *