തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Contribute

Donations are accepted for the proposed renovation of Sreekovil Chembola Meyal, Chuttambalam and Oottupura. Estimates and Plans for the proposed constructions are being prepared.

The donations/Vazhipadu can be made either by Money order or Demand Draft drawn in favour of “Mithranadapuram Sree Vamanamoorthy Temple”, payable at Cherpu or Thrissur. Please send the money to:

സംഭാവനകൾക്കും വഴിപാടുകളുടെ പണമയക്കുന്നതിനും താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ ഉപയോഗിക്കുക

MITHRANANDAPURAM SHREE VAMANAMOORTHY TEMPLE
THE FEDERAL BANK, CHERPU
A/C NO . 15700 20000 1269
IFSC CODE: FDRL 0001570