തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

സംപൂര്‍ണ്ണ നാരായണീയം

6
7:30 am

August 20, 2020

രാവിലെ 7 .30 മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയം