തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Special Days

SPECIAL DAYS ON 2022 AUG – 2023 JULY

 • «
 • December 2023
 • »
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • «
 • December 2023
 • »
 • തിരുവോണഊട്ട് – Thiruvona OOttu

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ തിരുവോണഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  11:00 am
 • 37
  16 Sat
 •  
 • 6
  20 Wed
 • Kuchekadinam (കുചേലദിനം)

  ...

  5:30 pm
 •  
 • ദ്വാദശി ഊട്ട് – Dwadasi OOttu

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ ദ്വാദശി ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  11:00 am
 • 37
  24 Sun
 •