തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Special Days

SPECIAL DAYS ON 2022 AUG – 2023 JULY

 • «
 • October 2022
 • »
 • Durgashtami ദുര്‍ഗ്ഗാഷ്ടമി

  ...

  5:30 am
 •  
 • മഹാനവമി ( Mahanavami )

  ...

  6:30 pm
 •  
 • തിരുവോണ ഊട്ട് ( Thiruvona Oottu ) & വിജയദശമി

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ തിരുവോണ ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  11:00 am
 •  
 • Dwadasi Oottu (ദ്വാദശി ഊട്ട്)

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ ദ്വാദശി ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  11:00 am
 •  
 • Sampoorna Narayaneeyam – സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയം

  രാവിലെ 7 .30 മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയം...

  7:30 am
 • 6
  20 Thu
 •