തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Special Days

SPECIAL DAYS ON 2020 AUG – 2021 JULY

 • «
 • May 2021
 • »
 • Thiruvona Oottu (തിരുവോണ ഊട്ട് )

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ  തിരുവോണ ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  11:30 am
 •  
 • 6
  20 Thu
 • Sampoorna Narayaneeyam – സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയം

  രാവിലെ 7 .30 മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയം...

  7:30 am
 •  
 • Dwadasi Oottu (ദ്വാദശി ഊട്ട്)

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ ദ്വാദശി ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  11:30 am
 • 37
  24 Mon
 •  
 • 37
  31 Mon
 • Thirovona Oottu ( തിരുവോണ ഊട്ട് )

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ  തിരുവോണ ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  11:30 am
 •