തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Special Days

SPECIAL DAYS ON 2019 AUG – 2020 AUG

 • «
 • December 2019
 • »
 • തിരുവോണ ഊട്ട് (thiruvona Oottu)

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ തിരുവോണ ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  12:30 pm
 •  
 • ദ്വാദശി ഊട്ട് (Dwadasi Oottu )

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ ദ്വാദശി ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  12:30 pm
 •  
 • Kuchekadinam (കുചേലദിനം)

  ...

  5:30 pm
 • 6
  18 Wed
 •  
 • 6
  19 Thu
 • സമ്പൂര്‍ണ്ണനാരായണീയം( Sampoorna Narayaneeyam )

  രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണനാരായണീയം...

  7:30 am
 •  
 • തിരുവോണ ഊട്ട് ( Thiruvona Oottu )

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ തിരുവോണ ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  12:30 pm
 • 37
  29 Sun
 •