തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Special Days

SPECIAL DAYS ON 2020 AUG – 2021 JULY

 • «
 • July 2020
 • »
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • «
 • July 2020
 • »
 • ദ്വാദശി ഊട്ട് ( Dwadasi Oottu )

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ ദ്വാദശി ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  12:30 pm
 •  
 • തിരുവോണ ഊട്ട് ( Thiruvona Oottu )

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ തിരുവോണ ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  11:30 am
 •  
 • ദ്വാദശി ഊട്ട് ( Dwadasi Oottu )

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ ദ്വാദശി ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  11:30 am
 • 37
  31 Fri
 •