തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Offerings

 • 301.00
  Poomoodal for Ganapathy (പൂമൂടല്‍ - ഗണപതിക്ക് )

 • 5000.00
  Sampoorna Narayaneeyam(സമ്പൂര്‍ണ്ണ നാരായണീയം )

 • 15000.00
  Annadanam(അന്നദാനം )

 • 15000.00
  Thiruvona Oottu(തിരുവോണ ഊട്ട്)

 • 15000.00
  DwadasiOottu(ദ്വാദശി ഊട്ട് )

 • 401.00
  FiveParaഅയ്‌പ്പറ

 • 101.00
  Ari Para(അരിപ്പറ )

 • 101.00
  Sarkara Para(ശര്‍ക്കരപ്പറ)

 • 101.00
  Avil Para(അവില്‍പ്പറ)

 • 75.00
  Malarpara(മലര്‍പ്പറ )

 • 501.00
  JapichaNeyyu(ജപിച്ചനെയ്യ്)

  സന്താനസൌഭാഗ്യം

 • 251.00
  JapichaNeyyu(ജപിച്ചനെയ്യ്)

  മംഗല്യസൌഭാഗ്യത്തിന്

 • 201.00
  JapichaNeyy (ജപിച്ചനെയ്യ് )

  ബുദ്ധിക്കും വിദ്യക്കും

 • 101.00
  Olakkuda Samarpanam(ഓലക്കുട സമര്‍പ്പണം )

  സര്‍വ്വൈശ്വര്യത്തിന്

 • 501.00
  Pasudanam(പശുദാനം )

 • 1001.00
  Namajapam for one day(1 ദിവസത്തെ നാമജപം ചെലവ്)

 • 501.00
  Kalkazhukichoott(1 ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് കാൽകഴിചൂട്ട് )

  തിരുവോണനാൾ

 • 151.00
  Thali Charthal (താലിചാര്‍ത്തല്‍ )

  ദേവിക്ക് മംഗല്യസൌഭാഗ്യത്തിന്

 • 75.00
  Thirudayada(തിരുടയാട)

 • 10.00
  MalaPooja(മാല പൂജ )

 • 50.00
  VahanaPooja(വാഹനപൂജ )

 • 50.00
  ThattuNivedyam(തട്ടു നിവേദ്യം)

 • 10.00
  Kettunira(കെട്ടുനിറ )

 • Thulabharam(തുലാഭാരം)

 • 25.00
  Choroonu(ചോറൂണ് )

 • 20.00
  ഗണപതിക്ക്

  തേങ്ങ ഉടക്കൽ

 • 2000.00
  Appam moodal for Ganapathy(അപ്പം മൂടൽ ഗണപതിക്ക്)

 • 3000.00
  Appam 1(അപ്പം 1 കൂട്ട് )

 • 1500.00
  Appam 1/2(അപ്പം 1/2 കൂട്ട് )

 • 1000.00
  Appam 1/4 (അപ്പം 1/4 കൂട്ട് )

 • 75.00
  Ottayappam(ഒറ്റയപ്പം)

 • 20.00
  Appam 1 Pack(അപ്പം 1 പാക്കറ്റ് )

 • 301.00
  AshtadravyaGanapathyhomam(അഷ്ടദ്രവ്യഗണപതി ഹോമം )

 • 75.00
  Ganapathyhomam(ഗണപതി ഹോമം)

  വിഘ്നങ്ങൾ മാറുന്നതിന്

 • 75.00
  കറുകഹോമം

  ബാലരിഷ്ടമുക്തി

 • 1250.00
  VavuPoojaവാവുപൂജ

  മംഗല്യഭാഗ്യത്തിന്

 • 500.00
  Ahassu(അഹസ്സ് )

 • 201.00
  Lakshmi NarayanaPooja(ലക്ഷ്മീനാരായണപൂജ )

  ദുരിതനിവാരണം, ശത്രുനിവാരണം

 • 1750.00
  NakshathravrikshaPooja- for 1 star,1year(വൃക്ഷപൂജ )

  ജാതകദോഷപരിഹാരം 1 വർഷം

 • 151.00
  NakshathravrikshaPooja- for 1 star(വൃക്ഷപൂജ )

  ജാതകദോഷപരിഹാരം

 • 301.00
  Thrikala Pooja(ത്രികാല പൂജ )

 • 151.00
  MangalyaPooja(മംഗല്യപൂജ )

  മംഗല്യഭാഗ്യത്തിന്

 • 151.00
  BhagavathyPooja(ഭഗവതിസേവ)

  ദുരിത നിവാരണം

 • 151.00
  BrahmarakshassuPooja(ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സിന് പൂജ )

  സ്ഥലദോഷത്തിനും നാല്ക്കാലികളുടെ രക്ഷക്കും

 • 151.00
  AnnapoorneswariPooja(അന്നപൂര്‍ണേശ്വരിക്ക് പൂജ)

 • 101.00
  ThiruvonaPooja(തിരുവോണ പൂജ )

 • 245.00
  Bhoomipooja(ഭൂമി പൂജ )

  ഭൂമിസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്

 • 151.00
  NithyaPooja(നിത്യ പൂജ)

  സർവവിധ ഐശ്വര്യം

 • 151.00
  Vishnupooja(വിഷ്ണുപൂജ)

 • 101.00
  Saraswathy Pooja(സരസ്വതിപൂജ )

 • 7500
  Chathussatham1(ചതുശ്ശതം 1 കൂട്ട്)

 • 4000.00
  Chathussatham1/2 (ചതുശ്ശതം 1/2 കൂട്ട് )

 • 1000.00
  One Kudam Palpayasam(1കുടം പായസം)

 • 100.00
  Neyypayasam(നെയ്പ്പായസം )

 • 75.00
  Sarkkarapayasam(ശര്‍ക്കരപ്പായസം )

 • 75.00
  Palpayasam(പാല്‍പ്പായസം )

  ധനധാന്യവർദ്ധന

 • 15.00
  Avil Nivedyam(അവില്‍ നിവേദ്യം)

  ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങുന്നതിന്

 • 25.00
  Vella Nivedyam(വെള്ള നിവേദ്യം)

  ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങുന്നതിന്

 • 20.00
  VennaNivedyam(വെണ്ണനിവേദ്യം)

  ബുദ്ധിക്കും വിദ്യക്കും

 • 10.00
  Kadalipazham(കദളിപ്പഴം )

  ജ്ഞാനലബ്ധി

 • 5.00
  Thirumadhuram(തിരുമധുരം)

 • 101.00
  101 Kudam Jalabhishekam(101 കുടം ജലാഭിഷേകം )

 • 101.00
  Enna Abhishekam(എണ്ണ അഭിഷേകം )

  ഭക്തിവർദ്ധന സൗഖ്യം

 • 25.00
  Sapthasudhi Abhishekam(സപ്തശുദ്ധി അഭിഷേകം )

  ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യ സിദ്ധി

 • 25.00
  Palabhishekam(പാലഭിഷേകം )

  ദീർഘായുസ്സ്, സന്താനലബ്ദ്ധി

 • 25.00
  Sankhabhishekam(ശംഖാഭിഷേകം )

  ഐശ്വര്യസിദ്ധി

 • 750.00
  Niramala(നിറമാല)

  അഭീഷ്ടസിദ്ധി

 • 150.00
  Thamaramala(താമരമാല )

  സുഖസമൃദ്ധി

 • 15.00
  Chemparathymala(ചെമ്പരത്തി മാല )

  ദേവിക്ക്

 • 15.00
  Karukamala(കറുകമാല)

  വിഘ്നങ്ങൾ മാറുന്നതിന്

 • 15.00
  Thirumudimala(തിരുമുടിമാല)

  വാമനമൂർത്തിക്ക്

 • 15.00
  Thulasimala(തുളസി മാല )

  ഭാഗ്യസിദ്ധി

 • 10.00
  Mala(മാല)

  മാനസിക സുഖം

 • 20.00
  Mahasudarsanam Archana(മഹാസുദര്‍ശന പുഷ്പാഞ്ജലി)

 • 20.00
  Dhanwantharimanthram Archana(ധന്വന്തരീമന്ത്രം പുഷ്പാഞ്ജലി )

  സര്‍വ്വ രോഗശമനം

 • 20.00
  Sahasranamarchana(സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി )

  ഐശ്വര്യം

 • 20.00
  Sreesuktham Archana(ശ്രീസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി)

  സമ്പല്‍ സമൃദ്ധി  , ഉദ്യോഗലബ്ധി

 • 20.00
  Aikyamathya Archana(ഐകമത്യ പുഷ്പാഞ്ജലി)

  കലഹ നിവൃത്തി, ഒരുമയുണ്ടാകാൻ

 • 20.00
  VidyagopalamanthramArchana(വിദ്യാഗോപാലമന്ത്രം പുഷ്പാഞ്ജലി)

  വിദ്യക്ക്

 • 20.00
  Sathrudoshaparihara Archana(ശത്രുദോഷപരിഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി)

  ശത്രുദോഷങ്ങൾക്ക്

 • 20.00
  SwayawaramArchana(സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി)

  മംഗല്യസിദ്ധി

 • 20.00
  Ashtotharam Archana(അഷ്ടോത്തരം പുഷ്പാഞ്ജലി)

 • 20.00
  SouramArchana(സൗരം പുഷ്പാഞ്ജലി )

  രോഗശാന്തി

 • 20.00
  SaraswathamArchana(സാരസ്വതം പുഷ്പാഞ്ജലി )

  ബുദ്ധിക്കും വിദ്യക്കും

 • 20.00
  Purushasuktham Archana(പുരുഷസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി)

  മോക്ഷം ഇഷ്ടസന്താന ലബ്ധി

 • 20.00
  Bhagyasuktham Archana(ഭാഗ്യസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി)

  ഭാഗ്യലബ്ധി ,സമ്പല്‍ സമൃദ്ധി

 • 10.00
  Archana(പുഷ്പാഞ്ജലി )

  ആയുരാരോഗ്യ വര്‍ദ്ധന

 • 1200.00
  Oil 1 tin(1 ടിന്‍ എണ്ണ )

  365 ദിവസം

 • 1000.00
  Chuttuvilakku(ചുറ്റുവിളക്ക്)

  മനശ്ശാന്തി , പാപമോചനം , യശസ്സ്

 • 50.00
  Oil one pot(ഒരു കുടം എണ്ണവിളക്ക്)

 • 50.00
  Dwadasanamadeepam(ദ്വാദശനാമദീപം )

  കുടുംബഐശ്വര്യത്തിന്

 • 10.00
  Kedavilakku (കെടാവിളക്ക് )

  മഹാവ്യാധിയില്‍ നിന്നും മോചനം

 • 10
  Neyyuvilakku (നെയ്‌ വിളക്ക് )

  നേത്രരോഗശമനം, ധനാഭിവൃദ്ധി

 • 5.00
  Ennavilakku(എണ്ണവിളക്ക്)

  ദുഃഖ നിവാരണം