തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Offerings


Offering

Price

Book Now
Ennavilakku(എണ്ണവിളക്ക്) ₹ 5 Book Now
Neyyuvilakku (നെയ്‌ വിളക്ക്  ) ₹ 10 Book Now
Kedavilakku (കെടാവിളക്ക് ) ₹ 10 Book Now
Dwadasanamadeepam(ദ്വാദശനാമദീപം ) ₹ 50 Book Now
Oil one pot(ഒരു കുടം എണ്ണവിളക്ക്) ₹ 50 Book Now
Chuttuvilakku(ചുറ്റുവിളക്ക്) ₹ 1200 Book Now
Oil 1 tin(1 ടിന്‍ എണ്ണ ) ₹ 2000 Book Now
Archana(പുഷ്പാഞ്ജലി ആയുരാരോഗ്യ വര്‍ദ്ധന ) ₹ 10 Book Now
Bhagyasuktham Archana(ഭാഗ്യസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി) ₹  20 Book Now
Purushasuktham Archana(പുരുഷസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി) ₹ 20 Book Now
SaraswathamArchana(സാരസ്വതം പുഷ്പാഞ്ജലി ) ₹ 20 Book Now
SouramArchana(സൗരം  പുഷ്പാഞ്ജലി ) ₹ 20 Book Now
Ashtotharam Archana(അഷ്ടോത്തരം പുഷ്പാഞ്ജലി) ₹ 20 Book Now
SwayawaramArchana(സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി) ₹ 20 Book Now
Sathrudoshaparihara Archana(ശത്രുദോഷപരിഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി) ₹ 20 Book Now
VidyagopalamanthramArchana(വിദ്യാഗോപാലമന്ത്രം പുഷ്പാഞ്ജലി) ₹ 20 Book Now
Aikyamathya Archana(ഐകമത്യ പുഷ്പാഞ്ജലി) ₹ 20 Book Now
Sreesuktham Archana(ശ്രീസൂക്തം  പുഷ്പാഞ്ജലി) ₹ 20 Book Now
Poomoodal for Ganapathy (പൂമൂടല്‍  – ഗണപതിക്ക് ) ₹ 301 Book Now
Sahasranamarchana(സഹസ്രനാമ  പുഷ്പാഞ്ജലി ) ₹ 20 Book Now
Dhanwantharimanthram Archana(ധന്വന്തരീമന്ത്രം പുഷ്പാഞ്ജലി ) ₹ 20 Book Now
Mahasudarsanam Archana(മഹാസുദര്‍ശന  പുഷ്പാഞ്ജലി) ₹ 20 Book Now
Mala(മാല) ₹ 10 Book Now
Thulasimala(തുളസി മാല  ) ₹ 20 Book Now
Thirumudimala(തിരുമുടിമാല) ₹ 20 Book Now
Karukamala(കറുകമാല) ₹ 20 Book Now
Chemparathymala(ചെമ്പരത്തി മാല ) ₹ 20 Book Now
Thamaramala(താമരമാല  ) ₹ 150 Book Now
Niramala(നിറമാല) ₹ 1000 Book Now
Sankhabhishekam(ശംഖാഭിഷേകം ) ₹ 50 Book Now
Palabhishekam(പാലഭിഷേകം ) ₹ 50 Book Now
Sapthasudhi Abhishekam(സപ്തശുദ്ധി അഭിഷേകം ) ₹ 50 Book Now
Enna Abhishekam(എണ്ണ അഭിഷേകം ) ₹ 101 Book Now
101 Kudam Jalabhishekam(101 കുടം ജലാഭിഷേകം ) ₹ 101 Book Now
Thirumadhuram(തിരുമധുരം) ₹ 5 Book Now
Kadalipazham(കദളിപ്പഴം ) ₹ 10 Book Now
VennaNivedyam(വെണ്ണനിവേദ്യം) ₹ 20 Book Now
Vella Nivedyam(വെള്ള നിവേദ്യം) ₹ 25 Book Now
Avil Nivedyam(അവില്‍ നിവേദ്യം) ₹ 20 Book Now
Palpayasam(പാല്‍പ്പായസം ) ₹ 75 Book Now
Sarkkarapayasam(ശര്‍ക്കരപ്പായസം ) ₹ 75 Book Now
Neyypayasam(നെയ്പ്പായസം ) ₹ 100 Book Now
One Kudam Palpayasam(1കുടം പായസം) ₹ 1200 Book Now
Chathussatham1/2 (ചതുശ്ശതം 1/2 കൂട്ട് ) ₹ 4000 Book Now
Chathussatham1(ചതുശ്ശതം 1 കൂട്ട്) ₹ 7500 Book Now
Saraswathy Pooja(സരസ്വതിപൂജ ) ₹ 151 Book Now
Vishnupooja(വിഷ്ണുപൂജ) ₹ 200 Book Now
NithyaPooja(നിത്യ പൂജ) ₹ 200 Book Now
Bhoomipooja(ഭൂമി പൂജ  ) ₹ 270 Book Now
ThiruvonaPooja(തിരുവോണ പൂജ ) ₹ 200 Book Now
AnnapoorneswariPooja(അന്നപൂര്‍ണേശ്വരിക്ക് പൂജ) ₹ 151 Book Now
BrahmarakshassuPooja(ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സിന് പൂജ ) ₹ 151 Book Now
BhagavathyPooja(ഭഗവതിസേവ) ₹ 151 Book Now
MangalyaPooja(മംഗല്യപൂജ ) ₹ 151 Book Now
Thrikala Pooja(ത്രികാല പൂജ ) ₹ 301 Book Now
NakshathravrikshaPooja- for 1 star(വൃക്ഷപൂജ  ) ₹ 151 Book Now
NakshathravrikshaPooja- for 1 star,1year(വൃക്ഷപൂജ ) ₹ 1800 Book Now
Lakshmi NarayanaPooja(ലക്ഷ്മീനാരായണപൂജ  ) ₹ 201 Book Now
Ahassu(അഹസ്സ് ) ₹ 500 Book Now
VavuPooja വാവുപൂജ ₹ 1250 Book Now
Karukahomam കറുകഹോമം ₹ 75 Book Now
Ganapathyhomam(ഗണപതി ഹോമം) ₹ 101 Book Now
AshtadravyaGanapathyhomam(അഷ്ടദ്രവ്യഗണപതി ഹോമം ) ₹ 301 Book Now
Appam 1 Pack(അപ്പം 1 പാക്കറ്റ് ) ₹ 20 Book Now
Ottayappam(ഒറ്റയപ്പം) ₹ 75 Book Now
Appam 1/4 (അപ്പം 1/4 കൂട്ട് ) ₹ 1200 Book Now
Appam 1/2(അപ്പം 1/2  കൂട്ട് ) ₹ 1750 Book Now
Appam 1(അപ്പം 1  കൂട്ട് ) ₹ 3000 Book Now
Appam moodal for Ganapathy(അപ്പം  മൂടൽ  ഗണപതിക്ക്) ₹ 2500 Book Now
ഗണപതിക്ക് തേങ്ങ ഉടക്കൽ ₹ 25 Book Now
Choroonu(ചോറൂണ് ) ₹ 50 Book Now
Thulabharam(തുലാഭാരം) Book Now
Kettunira(കെട്ടുനിറ ) ₹ 20 Book Now
ThattuNivedyam(തട്ടു നിവേദ്യം) ₹ 50 Book Now
VahanaPooja Two Wheeler (വാഹനപൂജ  ) ₹ 25 Book Now
VahanaPooja Four Wheeler (വാഹനപൂജ ) ₹ 50 Book Now
MalaPooja(മാല പൂജ ) ₹ 10 Book Now
Thirudayada(തിരുടയാട) ₹ 51 Book Now
Thali Charthal (താലിചാര്‍ത്തല്‍  ) ₹ 51 Book Now
Kalkazhukichoott(1 ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് കാൽകഴിചൂട്ട്  ) ₹ 151 Book Now
Namajapam for one day(1 ദിവസത്തെ നാമജപം ചെലവ്) ₹ 1001 Book Now
Pasudanam(പശുദാനം ) ₹ 501 Book Now
Sampoorna Narayaneeyam(സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയം) ₹ 2500 Book Now
Olakkuda Samarpanam(ഓലക്കുട സമര്‍പ്പണം  സര്‍വ്വൈശ്വര്യത്തിന് ) ₹ 101 Book Now
JapichaNeyy (ജപിച്ചനെയ്യ്  മംഗല്യസൌഭാഗ്യത്തിന് ) ₹ 201 Book Now
JapichaNeyyu (ജപിച്ചനെയ്യ് സന്താനസൌഭാഗ്യം) ₹ 501 Book Now
JapichaNeyyu (ജപിച്ചനെയ്യ് ബുദ്ധിക്കും, വിദ്യക്കും) ₹ 151 Book Now
Malarpara (മലര്‍പ്പറ ) ₹ 150 Book Now
Nelpara (നെൽപ്പറ) ₹ 150 Book Now
Avil Para(അവില്‍പ്പറ) ₹ 150 Book Now
Sarkara Para(ശര്‍ക്കരപ്പറ) ₹ 150 Book Now
Ari Para(അരിപ്പറ ) ₹ 150 Book Now
FivePara അയ്‌പ്പറ ₹ 500 Book Now
DwadasiOottu(ദ്വാദശി ഊട്ട് ) ₹ 15000 Book Now
Thiruvona Oottu(തിരുവോണ ഊട്ട്) ₹ 15000 Book Now
Annadanam(അന്നദാനം ) ₹ 15000 Book Now