തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Daily Pooja

5.30 a.m.————- നിർമ്മാല്യദർശനം
5.45 a.m.————- അഭിഷേകങ്ങൾ
6.00 a.m.————- മലർനിവേദ്യം
6.30 a.m.————- ഗണപതിഹോമം
8.00 a.m.————- ദിവസപൂജ
9.00 a.m.————- ഭൂമിപൂജ , ലക്ഷ്മിനാരായണപൂജ
9.30 a.m.————- നക്ഷത്ര വൃക്ഷ പൂജ
6.45 p.m.————- ഭഗവതിസേവ
7.00 p.m.————- അത്താഴപൂജ