തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Sapthaham- 2017 ( സപ്താഹം 2017 )

IMG-20170212-WA0016 IMG-20170212-WA0017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *