തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Special Days

അഷ്ടമി രോഹിണി—————– ചിങ്ങം
നവരാത്രി—————————- 9 ദിവസം കൂട്ടു നിറമാല
കുചേല ദിനം————————ധനുമാസത്തിലെ മുപ്പെട്ടു ( ആദ്യത്തെ ) ബുധനാഴ്ച
പ്രതിഷ്ഠദിനം————————-ഇടവമാസത്തിലെ മകീര്യം
സപ്താഹം—————————–വൈശാഖമാസം
സര്‍വൈശ്വര്യപൂജ —————–കര്‍ക്കിടകം 

അഷ്ടദ്രവ്യമഹാഗണപതിഹോമം—– -കര്‍ക്കിടകം  മുഴുവന്‍
ഭഗവതിസേവ—————————–കര്‍ക്കിടകം  മുഴുവന്‍

തിരുവോണ ഊട്ട് ————————എല്ലാ തിരുവോണം നാളുകളിലും
ദ്വാദശി ഊട്ട്        ————————എല്ലാ ശുക്ലപക്ഷ ( വെളുത്ത പക്ഷം ) ദ്വാദശിക്കും
സമ്പൂര്‍ണ്ണ നാരായണീയം ————— എല്ലാ മുപ്പെട്ട് വ്യാഴാഴ്ചകളിലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>